REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI INTERNETOWEJ

 1. Właścicielem oraz administratorem systemu rejestracji internetowej jest AJ MedPoints sp. Z o.o. sp. komandytowa, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS0000742559, NIP 894-31-31-033, REGON: 380886503 zwanym dalej „MedPoint Centrum Medyczne

 2. Klient ma prawo do korzystania z rejestracji usług wymienionych w regulaminie za pośrednictwem strony internetowej https://internet-med.pl/medpoint

 3. Rejestracja poprzez system rejestracji internetowej jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 4. System rejestracji internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Podanie poprawnych danych osobowych podczas zakładania nowego konta jest niezbędne do prawidłowej rejestracji użytkownika.

 5. Użytkownik w ramach swojego konta ma możliwość utworzenia subkont celem rejestracji osób niepełnoletnich oraz osób trzecich.

 6. W celu skorzystania z komputerowego systemu rejestracji – rezerwacji usług – niezbędne jest założenie konta wraz z loginem oraz hasłem dostępu wymyślonym przez użytkownika: 
  a. Login stanowi adres e-mail użytkownika. 
  b. Podczas rejestracji nowego użytkownika dany adres e-mail może być użyty tylko jednokrotnie. 
  c. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny do konta. Wymagane jest aktywowanie konta w ciągu 30 min od zakończenia rejestracji. Po przekroczeniu tego czasu konto zostanie automatycznie usunięte. 
  d.
  MedPoint Centrum Medyczne nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej. 
  e. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, w tym 1 cyfra. 
  f.
  MedPoint Centrum Medyczne nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie danych logowania osobom trzecim. 
  g. Użytkownik ma możliwość odzyskania zapomnianego hasła poprzez formularz odzyskiwania hasła. Nowe hasło zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 7. Po zalogowaniu się do internetowego systemu rejestracji użytkownik poprzez Panel Pacjenta ma możliwość: 
  a. Uzyskania podglądu listy zarejestrowanych i odbytych wizyt, wraz z informacją o terminie i godzinie wizyty.
  b. Uzyskania dostępu do profilu użytkownika z możliwością jego edycji. 
  c. Zmiany ustalonego wcześniej hasła. 
  d. Dodania subkonta celem rejestracji osoby niepełnoletniej.

 8. Administratorem danych osobowych jest MedPoint Centrum Medyczne .Placówka zobowiązuje się do przechowywania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i polityką bezpieczeństwa informacji MedPoint Centrum Medyczne.

 9. MedPoint Centrum Medyczne zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

 10. Dane podawane podczas Rejestracji mogą być wykorzystane do kontaktu z użytkownikiem w ramach realizacji powierzonych zadań.

 11. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim poza funkcjami koniecznymi do realizacji zlecenia.

 12. Dane podawane podczas Rejestracji mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 13. Rezerwacja wizyty jest bezpłatna, płatność za usługę medyczną dokonywana jest przed wizytą w rejestracji przychodni.

 14. Narzędzie rejestracji internetowej umożliwia rezerwację terminów z wyprzedzeniem.

 15. Po poprawnie zakończonym procesie rezerwacji lub anulowana wizyty użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość informacyjną o przebiegu czynności.

 16. Przypomnienie o wizycie wysyłane jest 48 godzin przed zarezerwowanym terminem w postaci SMS lub na adres e-mail podany podczas logowania. Na otrzymaną wiadomość należy odpowiedzieć potwierdzając lub odwołując wizytę. Ponadto istnieje możliwość rezygnacji z zaplanowanej wizyty z poziomu Panelu Pacjenta.

 17. Użytkownik może złożyć reklamację odnośnie realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami poprzez kontakt drogą mailową na adres: medpoint@medpoint-wroclaw.pl lub pisemnie na adres: MedPoint Centrum Medyczne, ul. Trawowa 73, 54-614 Wrocław. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji użytkownika (co najmniej jego imię i nazwisko) oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 18. Administrator może zwrócić się z prośbą do osoby zgłaszającej reklamację o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 19. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli zostanie ona zgłoszona po upływie 30 dni roboczych od momentu pojawienia się przyczyny, która ją wywołała.

 20. Jeśli pacjent trzykrotnie nie zgłosi się na zaplanowaną wizytę i wcześniej nie odwoła rezerwacji, konto w systemie rejestracji internetowej zostanie automatycznie zablokowane.

 21. Administrator w momencie zauważenia naruszenia regulaminu przez użytkownika ma prawo zablokować konto. Odblokowanie konta jest możliwe poprzez osobisty kontakt użytkownika z placówką MedPoint Centrum Medyczne.

 22. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia własnego konta. W tym celu należy skontaktować się z placówka MedPoint Centrum Medyczne.

 23. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail: medpoint@medpoint-wroclaw.pl 

 24. MedPoint Centrum Medyczne zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie Rejestracji Internetowej https://internet-med.pl/medpoint.

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AJ MedPoints sp. Z o.o. sp. Komandytowa ul. Trawowa 73; 54-614 Wrocław. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: medpoint@medpoint-wroclaw.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sporządzenia dokumentacji medycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą co do zasady przez okres przechowywania dokumentacji medycznej czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w każdym razie w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 9. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.