REJESTRACJA INTERNETOWA

NASZA MISJA: KOMPLEKSOWE AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. ZAPOBIEGANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI INTERNETOWEJ

1. Właścicielem oraz administratorem systemu rejestracji internetowej jest SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Bierutowskiej 63, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000605233
NIP: 895-16-38-077, REGON: 000639452.

2. Klient ma prawo do korzystania z rejestracji internetowej za pośrednictwem strony www.provita.wroclaw.pl

3. Rejestracja poprzez system rejestracji internetowej jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

4. System rejestracji internetowej przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Podanie poprawnych danych osobowych podczas zakładania nowego konta jest niezbędne do prawidłowej rejestracji użytkownika.

5. Użytkownik w ramach swojego konta ma możliwość utworzenia subkont celem rejestracji osób niepełnoletnich oraz osób trzecich.

6. W celu skorzystania z komputerowego systemu rejestracji – rezerwacji usług – niezbędne jest założenie konta wraz z loginem oraz hasłem dostępu podanym przez użytkownika:
a. Login stanowi adres e-mail użytkownika.
b. Podczas rejestracji nowego użytkownika dany adres e-mail może być użyty tylko jednokrotnie.
c. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny do konta. Wymagane jest aktywowanie konta w ciągu 30 min od zakończenia rejestracji. Po przekroczeniu tego czasu konto zostanie automatycznie usunięte.
d. SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem poczty elektronicznej.
e. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, w tym 1 cyfra.
f. SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie danych logowania osobom trzecim.
g. Użytkownik ma możliwość odzyskania zapomnianego hasła poprzez formularz odzyskiwania hasła. Nowe hasło zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

7. Po zalogowaniu się do internetowego systemu rejestracji użytkownik poprzez Panel Pacjenta ma możliwość:
a. Uzyskania podglądu listy zarejestrowanych i odbytych wizyt wraz z informacją o terminie, godzinie i przebiegu płatności.
b. Uzyskania dostępu do profilu użytkownika z możliwością jego edycji.
c. Zmiany ustalonego wcześniej hasła.
d. Dodania subkonta celem rejestracji osoby niepełnoletniej.

8. Administratorem danych osobowych jest SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o. Placówka zobowiązuje się do przechowywania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i polityką bezpieczeństwa informacji SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o.

9. SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o., zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Od dnia 25 maja 2018 obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

10. Dane podawane podczas Rejestracji mogą być wykorzystane do kontaktu z użytkownikiem w ramach realizacji powierzonych zadań.

11. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim poza funkcjami koniecznymi do realizacji zlecenia.

12. Dane podawane podczas Rejestracji mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

13. Narzędzie rejestracji internetowej umożliwia rezerwację terminów z wyprzedzeniem.

14. Warunkiem koniecznym do zrealizowania usługi komercyjnej jest wniesienie opłaty w siedzibie świadczeniodawcy (stanowisko rejestracyjne w placówce, w której odbędzie się umówiona wizyta).

15. Po poprawnie zakończonym procesie rezerwacji, anulacji, użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość informacyjną o przebiegu czynności.

16. Rezygnacja z zaplanowanej wizyty musi nastąpić z 2 dniowym wyprzedzeniem (tylko dni robocze).
Po tym terminie rezygnacja nie będzie możliwa.

17. Użytkownik może złożyć reklamację odnośnie realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami poprzez kontakt drogą mailową na adres: rejestracja@provita.wroclaw.pl lub pisemnie na adres: SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o., ul. Bierutowska 63, 51-317 Wrocław. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji użytkownika (co najmniej jego imię i nazwisko) oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.

18. Administrator może zwrócić się z prośbą do osoby zgłaszającej reklamację o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

19. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli zostanie ona zgłoszona po upływie 30 dni roboczych od momentu pojawienia się przyczyny, która ją wywołała.

20. Jeśli pacjent dwukrotnie nie zgłosi się na zaplanowaną wizytę i wcześniej nie odwoła rezerwacji, konto w systemie rejestracji internetowej zostanie automatycznie zablokowane.

21. Administrator w momencie zauważenia naruszenia regulaminu przez użytkownika ma prawo zablokować konto. Odblokowanie konta jest możliwe poprzez e-mailowy kontakt użytkownika z placówką SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o.

22. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia własnego konta. W tym celu należy skontaktować się z placówką SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADEM PROFILAKTYCZNO – LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o.

23. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail: rejestracja@provita.wroclaw.pl

24. SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO – LECZNICZY PROVITA sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie Rejestracji Internetowej rejestracja@provita.wroclaw.pl

25. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Bierutowska 63 tel. 71/345-64-20 adres email szpl@provita.wroclaw.pl

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym jako warunek konieczny dla realizacji celów zdrowotnych wymienionych niżej w pkt. 5, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzanych danych osobowych adres email rodo@provita.wroclaw.pl

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane ustawowo uprawnionym podmiotom a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzania przetwarzania danych w związku z usługami realizowanymi przez te podmioty na rzecz Administratora, w tym podmioty działające w stosunku do Administratora w charakterze podwykonawców (badania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej).

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w niżej wymienionych celach zdrowotnych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO oraz:
– w przypadku profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art.3 ust. 2 Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dn. 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– w przypadku medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 6 i 11 Ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy,
– w przypadku diagnozy medycznej i leczenia na podstawie art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6.11.2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– w przypadku zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dn. 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– w przypadku zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 54 ustawy z dn. 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i zgodnie z innymi właściwymi przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej w szczególności w ustawie z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – co do zasady przez okres  20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkami określonymi przez te przepisy.